คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 เม.ย. 2563
2 ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 มิ.ย. 2562
3 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
25 มิ.ย. 2562
4 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 มิ.ย. 2562
5 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 มิ.ย. 2562
6 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
25 มิ.ย. 2562
7 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
25 มิ.ย. 2562
8 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 มิ.ย. 2562
9 ขั้นตอนการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 มิ.ย. 2562
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2