ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งป.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
13 พ.ย. 2550
282 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
13 พ.ย. 2550
283 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2549-2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
493
07 มิ.ย. 2550
284 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
468
07 มิ.ย. 2550
285 ประกาศ เรื่องการอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
474
15 พ.ค. 2550
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขาเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
14 พ.ค. 2550
287 ประชาสัมพันธ์ประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2551-2553
581
27 มี.ค. 2550
288 กำหนดจัดงานวันกตัญญูเทิดทูนผู้สูงอายุ ประจำปี 2550
606
27 มี.ค. 2550
289 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2550
513
24 ม.ค. 2550
290 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
00 ม.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30